Gå direkte til innholdet Gå til meny
Lendos laveste effektive rente
6.86%
Lendos gjenomsnittlige effektive rente
14.3%
Gjenomsnittlig effektiv rente, kredittkort
25%

Forbrukslån

Nytt gjeldsregister påvirker hvor mye du kan låne

I 2019 trer det nye gjeldsregisteret i kraft, med mål om å begrense uforsvarlig låneopptak. Det nye registeret vil synliggjøre både saldo og innvilget kreditt for bankene, og dermed kunne ha en direkte innvirkning på hvor mye lån du kan få.

Lanseringen av gjeldsregisteret betyr at det blir vanskeligere for enkeltpersoner å ta opp usikret gjeld hos flere aktører parallelt. Dersom du har kredittkort eller forbrukslån, vil denne gjelden i større grad enn tidligere også bli gjort gjeldende når du skal søke om boliglån eller billån. Gjeldsregisteret vil gi banker og andre som tilbyr kreditt, mer informasjon om folks gjeld og økonomiske situasjon. Dette betyr at kredittvurderingene blir grundigere, og man ser for seg at det dermed vil være med på å forebygge at nordmenn havner i gjeldsfella.

Mer enn 100 milliarder

Nordmenns forbruksgjeld er høy. Faktisk har vi samlet over 110 milliarder kroner i forbrukslån, hvor ca halvparten er kredittkortgjeld. Tallet kommuniseres årlig av finanstilsynet, og i deres rapport for 2017 kunne vi også lese at det har vært en økning i mislighold av forbruksgjeld . Denne utviklingen er en del av bakgrunnen for at det nå opprettes et gjeldsregister i Norge, og i regjeringens høringsnotat om gjeldsregisteret, står det at “Formålet med loven er å legge til rette for mer presise kredittvurderinger, for å bidra til at færre husholdninger havner i gjeldsproblemer”.

Et gjeldsregister kun for usikret gjeld

Ordningen med gjeldsregister vil kun omfatte usikret gjeld som for eksempel kjøpskreditt, kredittkort og forbrukslån. Det er fordi denne gjelden ofte har en spesielt negativ påvirkning på privatøkonomien. Bakgrunnen for loven, er at man anser det som for lett å ta på seg forbrukslån og annen usikret gjeld. Dette har gjort at mange forbrukere har tatt opp gjeld hos flere låneaktører samtidig, og dermed satt seg selv i en økonomisk belastende situasjon. Med et fungerende gjeldsregister på plass, forventer man at det blir lettere for lånetilbydere å gjøre gode kredittvurderinger. Dermed minsker risikoen for at forbrukere får innvilget lån de ikke er i stand til å betjene.

Har du både forbrukslån og kredittkort? Sjekk om du kan samle dine lån og få bedre betingelser her

Gjeldsregisteret er et resultat av gjeldsinformasjonsloven som trådte i kraft i 2017 (regjeringen.no/horingsnotat). Denne loven går ut på at private gjeldsinformasjonsforetak kan opprette gjeldsregister under offentlig tillatelse og offentlig tilsyn. Det er regjeringen som har bestemt at slike foretak skal være privat drevet, og det er Evry, Experian og Finans Norge som har fått konsesjon til å drive gjeldsregister i Norge.

Nytt informasjonsgrunnlag

Når bankene i dag vurderer hvor mye du som privatperson kan låne, uten å ta pant i for eksempel bil eller bolig, har de ikke mulighet til å skaffe seg det fulle bildet av hverken innvilget eller benyttet kreditt hos andre banker. Det betyr at en låntaker har muligheten til å ta opp et større totalt lånebeløp enn han eller hun har mulighet til å betjene. Gjeldsregisteret vil bety at lånetilbyderne får et betydelig utvidet informasjonsgrunnlag, når de skal vurdere hvor mye man kan låne. I tillegg til finansforetakene, vil kredittopplysningsselskapene, Norges Bank, Finanstilsynet og Statistisk Sentralbyrå ha tilgang til gjeldsregisteret.

Unngå en ubehagelig overraskelse

Mange nordmenn lurer på hvor mye lån de kan få i forhold til inntekt, og det er i fremtiden viktig at man også tar innvilget kreditt med i regnestykket, når man skal beregne hva man har mulighet til å låne. Overser man dette, risikerer man å få en ubehagelig overraskelse når svaret på lånesøknaden kommer. En mer grundig kredittvurdering, og et utvidet informasjonsgrunnlag betyr alt i alt en bedre sikkerhet for deg som låntaker. Ved å begrense muligheten til å ta opp mer lån enn du kan betale, minsker også sannsynligheten for at du havner i en vanskelig økonomisk situasjon.

Tidligere risikerte man å få innvilget et større lån enn det som var forsvarlig, da bankene ikke hadde mulighet til å se om du for eksempel hadde et eller flere forbrukslån. Norske husstander har de siste årene hatt høyere gjeldsvekst enn inntektsvekst, og selv om andelen forbruksgjeld er relativt liten, gjør de høye rentenivåene at denne gjelden anses som spesielt belastende for norske husholdninger.

Kort du aldri har brukt

Det er viktig å være oppmerksom på at gjeldsregisteret også vil synliggjøre ubenyttet kreditt. Det betyr at kredittkort du aldri har tatt i bruk, for eksempel vil kunne medføre at du får mindre i boliglån. Et ubevisst forhold til hva du har i innvilget kreditt, kan dermed i verste fall gjøre det vanskelig å oppnå husdrømmen. I forbindelse med at gjeldsregisteret lanseres, anbefaler man derfor å gå gjennom det man har av usikret gjeld, si opp ubenyttede avtaler og klippe eventuelle ubrukte kort.

Sjekk rentene på ditt kredittkort

Dersom du har mye gjeld fra før, skal det nye gjeldsregisteret bidra til at det blir vanskelig for deg å ta opp ytterligere gjeld. På denne måten vil ordningen være med til å forhindre at folk havner i gjeldsproblemer på grunn av forbrukslån og kredittkort.

Ta grep

Administrerende direktør i Lendo, Ådne Skjelstad, er tydelig på at forbrukerne bør ta grep for å hindre at f.eks kredittkort hindrer dem i å få oppfylt boligdrømmen.

– Klipp i stykker alle kortene du ikke trenger, sørg for at utsteder sletter dem. Lendo forventer en betydelig økning i henvendelser fra kunder som trenger å rydde opp i alle kredittkortene når Gjeldsregisteret er på plass. Mange boliglånskjøpere, særlig i den yngre kjøpegruppen med lav egenkapital, kan slite med å få boliglån på grunn av kort de ikke en gang visste at de hadde, sier Skjelstad, og fremhever at det er en fordel å skaffe seg komplett oversikt over eventuell kreditt:

– Lendo opplever at veldig mange ikke har kontroll på hvor mange kredittkort de har eller hvilken kredittramme det er på kredittkortene de har. Dette har blitt veldig tydelig etter Lendo innførte krav om å oppgi kredittramme på kredittkortene når forbruker søker om forbrukslån. Det vil nemlig gjøre det mulig for bankene å gjøre bedre kredittvurderinger frem til gjeldsregisteret blir tilgjengelig.

Utfordrende personvern

I utarbeidelsen av den nye gjeldsinformasjonsloven, har man også vært nødt til å kaste et blikk på hvordan personvernet ivaretas når gjeldsopplysninger skal deles. I høringsnotatet fra Barne- og likestillingsdepartementet, fremgår det blant annet at en av hovedinnvendingene mot gjeldsregisteret er at tiltaket er for inngripende personvernmessig.

Fordi man anser den økende forbruksgjelden som et samfunnsmessig problem, har man konkludert med at ordningen med gjeldsregister kan forsvares personvernmessig. I høringsnotatet står det at “Departementet er etter dette kommet til at tiltaket er relevant, nødvendig og formålsmessig, og ikke vil medføre inngrep i personvernet som står i misforhold til den samfunnsnytten som kan oppnås. Det er særlig lagt vekt på at det er tale om opplysninger av moderat følsomhetsgrad, at utleveringen kan skje på en sikker måte og at risikoen for misbruk, kopling eller spredning til uvedkommende er liten”.

Alle personer med usikret gjeld blir søkbare i den nye gjeldsregisteret. Med usikret gjeld, mener man at det ikke er noen pantesikkerhet i hus, bil eller andre eiendeler av verdi.

Påvirker flere typer lån

Det nye gjeldsregisteret påvirker ikke bare de som ønsker å ta opp lån, det påvirker også de som utsteder usikrede lån og kredittkort. Selv om de ikke blir lovmessig pålagt å innhente opplysningene som blir tilgjengelige i gjeldsregisteret før de innvilger et forbrukslån, forventer man at bankene vil ta i bruk gjeldsregisteret når de utfører kredittvurdering. I henhold til finansavtaleloven, har kredittyter plikt til å fraråde kredittsøker å ta opp lån som han eller hun ikke vil være i stand til å betale tilbake. Dette betyr at hvis bankene kan se at du allerede har et eller flere forbrukslån eller kredittkort, kan de avvise lånesøknaden. Når det gjelder boliglån, har bankene plikt til å avslå søknaden dersom kundens betjeningsevne ikke er god nok. Det betyr at det nye gjeldsregisteret ikke bare påvirker hvorvidt bankene kan tilby deg forbrukslån eller kredittkort, men det påvirker hvorvidt du kan få innvilget boliglån.

Et register med samfunnsnytte

At nordmenn har en økende grad av kredittkort- og forbruksgjeld, er noe man anser som et samfunnsproblem. Usikret gjeld med høy rente kan fort bety starten på større økonomiske problemer, og i verste fall føre til både redusert livskvalitet, psykiske problemer og tapt arbeidsevne. I husholdninger hvor de voksne ikke evner å betjene egen gjeld, blir ofte også barna skadelidende.

Det finnes ingen samlet oversikt over de samfunnsmessige kostnadene som forbruksgjeld medfører, men gjeldsordningsinstituttet alene står for kostnader på over 100 millioner per år. I tillegg kommer kostnader for blant annet økonomisk veiledning i kommunene og behandling av gjeldssaker i forliksråd. Når mange misligholder kredittavtalene sine, må bankene øke kredittkostnadene for andre låntakere, og vi får en negativ spiral.

I sin rapport “Finansielt utsyn” (Finansielt utsyn – juni 2018) fra juni 2018, skriver Finanstilsynet at “Det er risiko for at økonomisk utsatte husholdninger tar opp forbrukslån med høy rente som de senere ikke er i stand til å betjene. Dette kan medføre store personlige belastninger for den enkelte, og utlånstap og svekket omdømme for bankene”. Å gi bankene mulighet til å ta i bruk informasjon fra gjeldsregisteret når de vurderer en lånesøknad, kan være med til å begrense at utsatte husholdninger blir ytterligere utsatt gjennom høy gjeldsbelastning.

Viktig å få med hele regnestykket

Hvis du har behov for forbrukslån eller andre kredittprodukter, kan det være en fordel å allerede nå sørge for at du har gjort hele regnestykket. Før man stiller spørsmålet “hvor mye kan jeg låne?”, er det greit å svare på “hvor stor er min totale gjeld?”. Man skal ikke kunne ta opp mer lån enn at man tåler en renteøkning på 5 % uten at det går utover evnen til å dekke normale utgifter til livsopphold. Det er heller ikke mulig å låne mer enn fem ganger sin egen inntekt. Hvis du for eksempel har en årslønn på kr 500 000, vil maks lånebeløp være 2,5 millioner. Men, hvis du allerede har et forbrukslån på kr 50 000 og ubrukt innvilget kreditt på kr 100 000, kan banken redusere det du får innvilget i lån med kr 150 000. Banken må i tillegg gjøre en vurdering av om du evner å nedbetale forbrukskreditt med høy rente, samtidig som du nedbetaler et boliglån.

Fakta om gjeldsregisteret

 • 1. november trådte gjeldsinformasjonsloven i kraft. Det er i denne loven det åpnes for at private aktører kan få konsesjon til å drive gjeldsregister.
 • Gjeldsregisteret vil gi bankene tilgang på både total gjeld og total innvilget kreditt.
 • Alle personer med usikret gjeld blir søkbare i den nye gjeldsregisteret.
 • Nordmenn har totalt over 110 milliarder kroner i forbrukslån, hvor ca halvparten er kredittkortgjeld.
 • Det er Evry, Experian og Finans Norge som har fått konsesjon til å drive gjeldsregister i Norge

Vilkår for bruk av Lendo

Disse vilkårene regulerer din bruk av låneformidlingstjenesten Lendo AS.

Lendo.no er en tjeneste som er levert av Lendo AS (org. nr. 997 523 814). Lendo er eiet av FINN AS, www.finn.no, og er en del av Schibsted Media Group, www.schibsted.com. På Lendo kan du med én søknad søke om lån hos flere banker samtidig. Du kan på denne måten sammenligne de beste tilbudene fra flere banker basert på den informasjonen som er oversendt til oss. Alle tilbud blir oversendt fra oss i løpet av 24 timer og er gyldige i opptil 30 dager. Her vil du finne en orientering om hvordan vi forholder oss til personopplysninger fra Brukerne i vår tjeneste. Denne orienteringen vil være gjenstand for oppdateringer og endringer. Dersom det gjøres vesentlige endringer vil du få beskjed om dette på din registrerte e-postadresse.

  gg

 1. Om personvernerklæringen

Våre brukeres tillit er av største viktighet for oss, og Lendo tar derfor ansvar for å beskytte ditt personvern.  Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn og benytter informasjon om våre brukere, og hvordan vi beskytter brukernes personvern. Om du har noen spørsmål om vår personvernerklæring eller håndteringen av personopplysninger må du gjerne kontakte oss på [email protected]. Vi oppfordrer deg til å lese denne erklæringen nøye før du benytter deg av tjenesten.

Denne personvernerklæringen gjelder for all behandling av personopplysninger som skjer når du besøker Lendos hjemmesider og benytter deg av Lendo AS’ tjenester i ulike kanaler.

 1. Hva er personopplysninger?

En personopplysning er informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk levende person. Eksempel på personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, men også IP-nummer og hvordan du bruker tjenesten betegnes som personopplysninger. Behandling av personopplysninger inkluderer all håndtering av personopplysninger, f eks innsamling, analysering, registrering og lagring.

Behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter. All behandling av personopplysninger er underlagt personopplysningsloven, og Datatilsynet fører tilsyn med loven og medvirker til at personvernet til hver enkelt ikke blir krenket gjennom bruken av personopplysninger.

Personvernsansvarlig er den som alene eller sammen med andre bestemmer formålet og midler for behandlingen av personopplysningene og som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

Opplysningene vil kunne bli supplert med tilgjengelig informasjon fra tredjepartsaktører slik som eksempelvis kredittopplysningsselskap.

 1. Hva slags opplysninger samler vi inn?

I forbindelse med din søknad om lån må du registrere deg som bruker av Lendos tjenester. Opplysningene du registrerer brukes til å gjennomføre avtalen med deg, og vil derfor bli sendt videre til aktuelle banker. Vi registrerer personopplysninger om deg både ved opprettelse av en brukerkonto og ved påfølgende bruk av denne kontoen. Opplysningene samles inn på følgende måter:

 1. a)Opplysninger du selv gir til oss

Når du sender inn en søknad vil du oppgi en del data som lagres av oss. Disse opplysningene lagres i vår database for at vi skal sende videre søknaden til våre bankpartnere. Noe av denne dataen vil også kunne brukes for å forbedre tjenestene våre og for å forebygge svindel og tvister.

Likeledes vil vi lagre opplysninger når du kontakter oss ved å sende oss en e-post eksempelvis til kundesenteret eller gir tilbakemeldinger gjennom funksjoner i tjenesten, herunder e-postadresse, telefonnummer og innholdet i epostforespørsler slik at vi kan svare på dine spørsmål. Vi lagrer også aggregerte data om hva brukerne våre lurer på, slik at vi kan forbedre tjenestene våre.

 1. b)Opplysninger som samles inn gjennom bruk av tjenestene

Når du bruker vår tjeneste vil informasjon om aktiviteten din, herunder hvilke tjenester og nettsider du besøker og hvordan du bruker dem. Informasjonen kan deles opp i følgende typer:

 • Teknisk informasjon om din enhet og internett-tilkobling

Gjennom tjenerlogger og andre verktøy registrerer vi informasjon om enheten og tilkoblingen til våre tjenester, herunder operativsystem, nettleserversjon, ip-adresser, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler. Denne informasjon brukes ofte i anonym og aggregert statistikk, men vi kan også koble den mot din brukerkonto. Informasjonen gjør blant annet at vi kan tilpasse visningen av våre tjenester til den enheten du bruker, i tillegg til at vi kan analysere ulike måter som brukerne benytter tjenestene våre på.

 • Informasjon om bruk av tjenestene

Når du benytter deg av søknadsskjemaet og sender en søknad, eller bruker tjenestene våre for øvrig, registreres denne aktiviteten automatisk i våre datalogger. Vi bruker denne informasjonen blant annet til å begrense misbruk av tjenestene, for å forbedre tjenestene våre og for å gi deg innhold tilpasset ditt bruksmønster (eksempelvis annonser i ditt nærområde).

 • Informasjon om posisjon

Vi beregner en geografisk posisjon ut i fra ip-adressen ved bruk av tjenestene våre, og hvis du bruker våre app-er kan vi også lagre mer nøyaktig posisjonsdata.

 • Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt

Når du besøker våre tjenester bruker vi ulike teknologier for å gjenkjenne deg som bruker. Vi bruker eksempelvis informasjonskapsler (cookies) for at du skal slippe å logge inn hver gang du besøker Lendo.no. Det kan også hende at vi lagrer anonyme identifikatorer lokalt på din enhet, eksempelvis for enheter hvor vi ikke kan benytte informasjonskapsler. Disse identifikatorene fungerer i stor utstrekning på samme vis som informasjonskapslene, men kan være vanskeligere å fjerne. For å unngå at anonyme identifikatorer lagres må du eventuelt deaktivere javascript i nettleseren eller la vær å installere våre applikasjoner fra eksempelvis iTunes sin App-store

 1. c)Kredittopplysninger

Før vi sender din søknad til relevante banker foretar vi en kredittsjekk begrenset til innhenting av informasjon om eventuelle betalingsanmerkninger. Dette for å sikre at du er kvalifisert for å søke om lån hos våre samarbeidende banker. Kredittsjekken foretas av kredittopplysningsbyrået Experian. I tillegg til den begrensede kredittsjekken som Lendo foretar, vil bankene som mottar din lånesøknad også foreta en egen fullstendig kredittsjekk. Gjenpartsbrevet sendes til deg pr post. Dersom banken har mulighet til dette, vil gjenpartsbrevet sendes elektronisk til deg via e-post eller SMS.

 1. d) Informasjon fra andre kilder

Vi kan fra tid til annen også ta imot og behandle personopplysninger fra andre kilder, som f eks: annonsenettverk, kunder, tilbydere av målingsverktøy eller andre parter som hjelper oss eller dem med å forstå brukeraktiviteten, dine preferanser eller for å forbedre eller personalisere tjenesten.

 1. Hva brukes opplysningene til?

Lendo.no behandler personopplysninger om deg for å behandle og formidle din søknad. Vi behandler også ovennevnte informasjon til følgende formål:

 • For å drifte tjenesten
 • For å sikkerhetsstille kjennskap til tjenesten
 • For å personalisere og forbedre din opplevelse av tjenesten
 • For å sende deg varslinger og meldinger via post, telefon, elektronisk kommunikasjon (som SMS eller e-post) eller på annen måte, inkludert å sende deg markedsføring av våre produkter og tjenester
 • For å informere deg om våre oppdateringer av tjenesten og brukervilkårene
 • For å forbedre og utvikle tjenesten og nye tjenester og produkter, samt å analyser din bruk av tjenesten
 • For å sikkerstille den tekniske funksjonaliteten i tjenesten
 • For å forhindre bruk av tjenesten i strid med brukervilkårene for tjenesten og for å forebygge og utrede misbruk av tjenesten
 • Og for å oppfylle forpliktelser i henhold til gjeldende lover og regler.

Vi kan bruke, lagre og dele din informasjon som svar på rettslige påbud (f eks husransakelser, rettslige avgjørelser, stevninger eller tilsvarende), eller når det er nødvendig for å oppdage og forhindre kriminell aktivitet. Dette gjør vi for at vi skal kunne beskytte oss, deg og andre brukere. Det kan innebære at lagringen skjer som en del i en undersøkelse om vi tror at dette kreves i henhold til lov. Informasjonen som vi oppbevarer om deg når du bruker tjenesten kan brukes og lagres for en lengre periode enn hva som kreves ifht øvrige formål når informasjonen er gjenstand for rettslige henvendelser, plikt etter loven,

Informasjonen gjør også at vi kan levere digitale annonsekampanjer tilpasset den enkelte bruker på tvers av Schibsted Media Groups ulike tjenester. Personopplysninger vi samler inn i forbindelse med bruk av våre tjenester, lagres i en sentral lagringsenhet for å kunne følge og forstå aktiviteten på tvers av Schibsteds selskaper i relasjon til de øvrige formålene.

 1. Samtykke

Gjennom å akseptere vilkårene for tjenesten samtykker du i at:

 • Behandling av dine personopplysninger skjer i samsvar med denne personvernerklæring
 • Vi eller selskap i Schibsted Media Group kan sende direktemarkedsføring til deg, f eks via post, telefon, elektronisk kommunikasjon (slik som sms eller e-post) eller på annen måte. Du kan når som helst reservere deg mot ytterligere tilbud.
 • At vi, samt våre søsterselskap i Personal Finance AS, har rett til å kontinuerlig sende ut nyhetsbrev med informasjon om nye tjenester eller tilbud fra Lendo AS, andre selskap i Schibsted Media Group samt våre samarbeidspartnere til din opplyste e-postadresse. Om du ikke lenger ønsker å motta slike nyhetsbrev kan du vår som helst avslutte denne tjenesten gjennom å klikke på lenken som vedlegges i samtlige nyhetsbrev.
 1. Sletting og korrigering av personopplysninger

Dine personopplysninger lagres ikke lengre enn hva som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Personopplysningene slettes anonymiseres/slettes/arkiveres fortløpende når de ikke lenger er relevante for de formål som de er blitt innsamlet.

Du har rett til, i henhold til gjeldende lovgivning, å etterspørre en såkalt registerutskrift med informasjon om hvilke personopplysninger om deg som vi behandler. Du har rett til denne informasjonen kostnadsfritt og du trenger ikke oppgi noen grunn for henvendelsen. Du har også rett til å når som helst begjære at vi enten retter, blokkerer eller sletter personopplysninger som er feilaktige. I det tilfelle der vi er forpliktet i henhold til lov å lagre dine opplysninger, kan opplysningene bare blokkeres.

 1. Om Schibsteds personvernombud

Schibsted Media Group har utnevnt et eget personvernombud som oppgave er å påse at all behandling av personopplysninger i virksomheten foregår i henhold til gjeldende lover og regler, samt å drive opplæring internt i virksomheten om behandling av personopplysninger. Ordningen er initiert av Datatilsynet for å sikre en trygg og god behandling av personopplysninger. Du kan lese mer om ordningen på Datatilsynets nettsider.

 1. Endringer i personvernerklæringen

Om vi gjøre endringer i denne personvernerklæringen kommer vi til å informere deg gjennom å publisere den oppdaterte versjonen på våre nettsider.

Om endringene anses som vesentlige, vil vi også informere deg på passende måte og om det er påkrevet, be om ditt samtykke.

 

Lukk