Startlån

Startlån – alt du trenger å vite

Opplever du utfordringer med å få lån hos tradisjonelle banker? Har du behov for et sted å bo eller ønsker å refinansiere, kan et startlån da være løsningen. Låneordningen kan blant annet hjelpe vanskeligstilte og barnefamilier med dårlig råd å oppfylle boligdrømmen. Her ser vi nærmere på startlån og hvilke muligheter du har.
Boliglån Artikler Startlån – alt du trenger å vite

Hva er et startlån?

Et startlån er en låneordning som tilbys i norske kommuner. Det er Husbanken som bevilger startlån ut til kommunene, og kommunene kan deretter låne pengene ut til enkeltindivider. Ikke alle kan få startlån. Dette er først og fremst et lånetilbud til vanskeligstilte.

Uansett – startlånet er en nokså gunstig finansieringsløsning. Renten er som regel noe lavere enn rentene ordinære banker opererer med. Kommunene vil som regel følge renten til Husbanken. Noen kommuner kan legge til 0,25 % rente grunnet administrative kostnader.

Hvem kan få startlån?

Startlån gis primært til personer som har opplevd vanskeligheter med å få lån i tradisjonell bank over tid. Dette kan skyldes vedvarende lav inntekt, vanskeligheter med å spare opp nok egenkapital eller lignende. 

Hele 90 % av husholdningene som fikk startlån i 2021, hadde en årsinntekt på mindre enn 300 000 kroner. Lånetilbudet er først og fremst rettet mot følgende individer:

  • Aleneforsørgere og familier med barn som har behov for en stabil boløsning
  • De som risikerer å miste hjemmet på grunn av tvangssalg med bakgrunn i boliglånsgjeld
  • Personer med sosiale eller helserelaterte utfordringer
  • Individer med behov for spesialtilpasset bolig grunnet funksjonssvekkelse
  • De som får avslag på boliglånssøknader hos tradisjonelle banker fordi de ikke har mulighet til å spare opp stor nok egenkapital
  • Mottakere av trygdeytelser
  • Personer har behov for å tilpasse uegnede boliger

Oppfyller du minst ett av disse kriteriene? I så fall er det gode muligheter for at du kan få innvilget startlån i kommunen din. 

Startlån er ikke er et finansieringstilbud til unge personer i etableringsfasen, så lenge man har forutsetninger for å kunne spare opp egenkapital. Man kan heller ikke få denne type lån hvis man har mulighet til å få lån i ordinære banker.

Andre kriterier for å få startlån

Selv om du skulle oppfylle ett eller flere av kriteriene vi listet opp ovenfor, kan du fortsatt få avslag på startlånsøknaden. Det stilles nemlig også noen generelle krav til hvem som kan få lån. Først og fremst må du ha oppholdstillatelse og være minst 18 år gammel.

Er det snakk om startlån til bolig, må boligen også være lokalisert i den kommunen du søker om lånet gjennom. Og hvis du er gift eller har samboer, må begge søke sammen. De som søker om startlån for tilpasning av bolig grunnet funksjonsnedsettelse, må dessuten dokumentere tjenestebehovet sitt.

Hvilke bruksområder har startlånet?

De fleste assosierer nok startlån med boliglån, altså et lån som brukes for å kjøpe eller bygge bolig. Lånet kan imidlertid ha flere bruksområder. Det kan blant annet brukes på tilpasning eller utbedring av eksisterende bolig, for de som måtte ha behov for det.

Samtidig kan et startlån brukes til refinansiering. Dette kan være aktuelt for vanskeligstilte som har behov for å samle dyr gjeld, med det formål å forhindre tvangssalg av boligen.  

Hvor mye kan man få i startlån?

Startlån har ingen spesifikk beløpsgrense. Er det snakk om et boliglån, sier retningslinjene at lånet skal kunne dekke en bolig som er nøktern og rimelig sett opp mot boligmarkedet i området.

Boligen skal oppfylle dine og husstandens behov, men man kan ikke forvente luksus. I de fleste tilfeller får man startlån til leilighet, og ikke enebolig. Men dette kan variere med tanke på hva som er tilgjengelig i hjemkommunen din.

Søknadsprosessen

Dersom du ønsker å søke om startlån, vil du finne søknadsskjema for dette på nettsiden til kommunen din. Her finner du elektroniske søknadsskjemaer som kan fylles ut. Du legitimerer deg ved hjelp av elektronisk ID som BankID eller Buypass.

Forbrukerøkonom i Lendo, Sharon Lavie, forklarer hva søknaden skal inneholde:

– I søknadsskjemaet oppgir du informasjon om deg som søker, inkludert fødselsnummer, adresse og antall barn i husstanden. Det er også nødvendig å oppgi informasjon om hva du søker midler til, samt husstandens inntektsforhold.

Sharon Lavie

Forbrukerøkonom i Lendo

Søknaden blir registrert og behandlet gjennom Startskudd, som er et digitalt saksbehandlingsverktøy. Behandlingstiden kan variere fra kommune til kommune, men er ofte på rundt tre uker eller mer.

Lykke til!