Gå direkte til innholdet Gå til meny
Lendos laveste effektive rente
6.86%
Lendos gjenomsnittlige effektive rente
14.3%
Gjenomsnittlig effektiv rente, kredittkort
25%

Samtykkebasert lånesøknad – Slik blir lånesøknaden enklere og tryggere

Som det første av tre samarbeidsprosjekter mellom Skatteetaten, Finans Norge og Brønnøysundregistrene, rulles samtykkebasert lånesøknad (SBL) i disse dager ut i norske finansinstitusjoner. Målet med prosjektet er å gjøre nordmenns lånesøknader enklere og tryggere.

Når man søker lån, ønsker banken oppdatert økonomisk informasjon om deg. Dette kan for eksempel være siste skattemelding, samt innsikt i hvor mye du tjener i form av lønnsslipper. Å samle sammen denne informasjonen kan i mange tilfeller være tidkrevende og innebære mye jobb, særlig om du har flere arbeidsgivere, er syk, delvis ufør eller får pensjon fra flere ulike kilder. Det nye prosjektet Samtykkebasert lånesøknad er et tidsbesparende og enkelt tiltak som skal eliminere mye av denne jobben for låntakeren.

Hva er samtykkebasert lånesøknad egentlig?

Samtykkebasert lånesøknad (SBL) er det første av tre initierte prosjekter fra samarbeidet mellom Skatteetaten, Finans Norge og Brønnøysundregistrene. SBL bygger på at den informasjonen som banken trenger om deg og din økonomiske situasjon som gjelder lønn og skatteopplysninger, er tilgjengelig digitalt og ikke trenger å lastes ned og sendes manuelt for å kunne legges ved en lånesøknad. Digital samtykkebasert lånesøknad innebærer at lånesøkere gir banken midlertidig fullmakt til å innhente data om inntekt, formue og gjeld fra det offentlige til bruk i kredittvurderingen.

Ved å sette et enkelt kryss i lånesøknaden gir kunden banken fullmakt til å slå opp i offentlige registre for å finne relevant informasjon for å kunne vurdere lånesøknaden. Det elektroniske samtykket gjelder for ti dager, men bare for utlevering av opplysninger til én bank, én gang. Bankene får heller ikke tilgang til mer informasjon enn de trenger, og kan kun innhente relevant informasjon om for eksempel inntekt og formue fra Skatteetaten.

Nordmenn søker lån

Ifølge Skatteetaten sendes det hvert eneste år om lag 744 000 lånesøknader i Norge. Lånetypene omfatter for eksempel boliglån, billån, forbrukslån og refinansiering av kredittkortgjeld.

Søker du om lån eller andre finansielle tjenester, trenger banken tilstrekkelig informasjon om din økonomiske situasjon. Informasjonen brukes til å vurdere om du får låne penger, og hvilke betingelser som skal gjelde for ditt lån.

Hver eneste av disse søknadene innebærer derfor et krav til dokumentasjon på inntekt og evne til tilbakebetaling av pengene som man får låne. I de fleste tilfeller omfatter denne dokumentasjonen kopi av de tre siste lønnsslippene dine, og utskrift av siste skattemelding. Summen av tid brukt på å logge seg på relevante nettsider der opplysningene kan ligge, på å søke etter de rette dokumentene, laste ned de papirene man trenger til søknaden, etterfulgt av scanning og oversendelse av papirer kan bli betydelig – og deretter skal finansinstitusjonen som mottar papirene også sortere, arkivere og ta vare på papirene når søknaden er vurdert.

Administrerende direktør Ådne Skjelstad i Lendo er positiv til det nye systemet for digitalt samtykke, og mener at dette vil gjøre søknadsprosessen både enklere og tryggere for mange av kundene.

– Med det nye systemet for samtykkebasert lånesøknad sikrer man at banken har korrekt informasjon, og dermed bedre kan vurdere søknaden. I tillegg forenkler det prosessen for søkeren, som slipper å lete frem mange av de dokumentene som man tidligere måtte legge ved en lånesøknad. Vi tror at dette vil ha en positiv effekt for begge parter, sier han.

Skjelstad mener likevel at det er nødvendig å se på hvordan det nye samtykket kan innføres også for tilbydere av sammenligningstjenester, som innhenter lånetilbud fra flere banker samtidig.

Ett samtykke til én bank for én gang

Fordi samtykket bare kan gis til én bank for ett tilfelle, mener Lendo at det bør åpnes opp for at kundene gjennom sammenligningstjenester skal kunne gi en samlet tillatelse til de aktuelle bankene eller finansieringsinstitusjonene som kan tilby nettopp dem et lån. Dette for at bankene skal kunne gi et så riktig tilbud som mulig.

– Enkelte forbrukere har lav kunnskap om sin egen økonomiske situasjon, og det er derfor ekstra viktig at bankene får så god informasjon om den økonomiske situasjonen som mulig. Dette vil bedres betydelig ved innføring av Gjeldsregister og Samtykkebasert Lånesøknad, men vi mener at det vil være en fordel dersom samtykket kan gis til flere banker på én gang, for å sikre at bankene kan gi et korrekt tilbud til kundene, sier han.

Det nye Gjeldsregisteret (link til artikkel om dette) trer i kraft fra 2019, og vil omfatte usikret gjeld som for eksempel kjøpskreditt, kredittkort og forbrukslån. Dette vil bidra til at finansielle aktører får utfyllende informasjon til dagens kredittvurderinger, og på den måten begrense muligheten for at noen tar opp mer lån enn de klarer å betjene.

Ønsker digitalt samtykke også ved sammenligning av lån

Forbrukslån er basert på individuell risikovurdering og prising, noe som vil si at prisen settes først etter søknaden er vurdert. For å sikre at kundene enklest mulig skal kunne vurdere ulike tilbud opp mot hverandre, er det derfor viktig at bankene får tilgang til korrekt og utfyllende informasjon allerede i søknadsøyeblikket.

ønsker derfor at det skal ses på muligheten for at det digitale samtykket skal kunne gis også når kundene ønsker tilbud fra flere banker samtidig, og ikke bare fra én enkelt lånetilbyder.

– På den måten sikrer man at Samtykkebasert lånesøknad i kombinasjon med Gjeldsregisteret gjør at bankene kan gi kundene et så korrekt tilbud som mulig, sier Ådne Skjelstad.

Hvem kan tilby SBL i dag?

De som ønsker å kunne tilby Samtykkebasert lånesøknad til sine kunder, må søke om konsesjon for dette. For å kunne hente skattegrunnlag og lønnsopplysninger gjennom SBL-løsningen har Skatteetaten godkjent selskapstypene bank, filial av utenlandsk Kredittinstitusjon, finansieringsforetak og livsforsikrinngsforetak. Alle må inneha konsesjon fra Finanstilsynet for sin virksomhet.

Løsningen vil bli introdusert til de som ønsker å kunne tilby tjenesten, og som har den nødvendige konsesjonen. Fra Skatteetatens- og Brønnøysunds side fremheves viktigheten av å kunne sikre at stabile driftsløsninger og gode rutiner er på plass, før tjenesten rulles bredt ut.

Full fart for en digital fremtid

Den nye tjenesten Samtykkebasert lånesøknad er et svar på regjeringens ønske om å øke farten i digitaliseringen og effektiviteten i samfunnet. Å samkjøre relevant informasjon fra ulike aktører og samarbeide der det kan ha en positiv effekt på hverdagen til brukeren, vil kunne bidra til at man kan spare tid og penger som kan brukes på viktigere ting enn å vente i telefonen eller scanne papirer. Det investeres i digitalisering og effektivisering, og nå kan altså forbrukeren som skal sende en lånesøknad høste av godene.

SBL gir kunden muligheten til å gi banken samtykke til å innhente informasjonen de trenger allerede i lånesøknaden. Brønnøysundregistrene, som er ansvarlig for Altinn, tilrettelegger for at en låntaker skal kunne bestemme over sine data og gi banken tilgang til disse. Deretter henter banken bare den nødvendige informasjonen fra siste tilgjengelig Skattemelding hos Skatteetaten og de tre siste måneders lønnsslipper. Det skjer hos Etatenes Fellesforvaltning som styrer A-ordningen der alle arbeidsgivere, pensjonsutbetalere og NAV registrerer alle utbetalinger.

Norske skattebetalere har beveget seg friksjonsfritt fra papirbasert til digital selvangivelse. Ingen hever lenger et øyebryn over at regningene dukker opp direkte i nettbanken og ikke i postkassen utenfor huset. På samme måte vil også heldigitale og automatiserte løsninger for å dokumentere betalingsevne ved en søknad om lån bli en helt naturlig del av hverdagen.

At markedet er modent for en tjeneste som Samtykkebasert lånesøknad er tydelig. Under Digitaliseringskonferansen til Difi ble nemlig Samtykkebasert lånesøknad fra Skatteetaten, Brønnøysundregistrene og finansnæringen v/Finans Norge og Bits tildelt Digitaliseringsprisen 2018 – stemt frem av 1 200 deltakere ved konferansen.

Skal «passe på» nordmenns privatøkonomi

Tall fra Statistisk sentralbyrås kredittindikator K2 viser at norske husholdninger har nesten 3,4 milliarder kroner i samlet gjeld. Finanstilsynet skriver i sin rapport «Finansielt utsyn» fra desember 2018 følgende: “ Husholdningene er sårbare for inntektsbortfall og renteøkning. Høy gjeldsbelastning innebærer at selv en relativt moderat oppgang i rentene vil føre til betydelig høyere rentebelastning. Fordi det er flytende rente på det meste av gjelden, vil en renteøkning nesten umiddelbart redusere husholdningenes disponible inntekt.” Norske låntakere må med andre ord passe på slik at de ikke låner over evne, og bankene må være gode rådgivere for kundene sine. God informasjonsflyt i søknadsprosessen kan være med på å regulere nettopp dette. Det vil også  gi et bedre grunnlag for bankens lånevurderinger.

Banker og forsikringsselskaper automatiserer nå prosesser knyttet til blant annet lånesøknader, da er det viktig at du som låntaker vet at de har tilgang på korrekt og oppdatert informasjon slik at søknaden din kan behandles efektivt og rettferdig.

– Vi er opptatt av at bankene får så utfyllende og korrekt informasjon som mulig om søkerens økonomi, slik at de kan gi et så korrekt lånetilbud som mulig. Riktig søknadsdata er nødvendig for å bidra til at forbrukerne i mindre grad stifter gjeld som senere kan påføre dem betydelige økonomiske belastninger, sier Skjelstad.

Bankene får bare den informasjonen de trenger

Når man krysser av for at banken kan innhente opplysninger om deg i forbindelse med Samtykkebasert lånesøknad, er det ikke slik at alle dører åpnes for dem.  For det første gjelder bare samtykket i ti dager, for det andre er det bare enkelte opplysninger i Skatteoppgjøret ditt som tilgjengeliggjøres for banken. De får med andre ord ikke hele skattemeldingen, bare de delene de trenger for å kunne vurdere din lånesøknad. Denne informasjonen mates direkte inn i deres systemer, og trenger ikke printes ut eller scannes eller på annen måte forlate “området” du har gitt tillatelse til at det kan deles i. Det gjør det tryggere å dele sensitive opplysninger om økonomien din med en andrepart, og styrker personvernet.

En undersøkelse Datatilsynet gjennomførte i 2013 viste at befolkningen opplever opplysninger om privatøkonomi som følsomme. Privatøkonomi ble listet som det sjette mest sensitive av opplysninger, etter fødselsnummer, helseopplysninger og innholdet i telefonsamtaler og e-post. Faktisk oppga de spurte i undersøkelsen at de opplever opplysninger om privatøkonomi som mer beskyttelsesverdige enn opplysninger om for eksempel politisk og religiøs oppfatning.

Banker og forsikringsselskaper har likevel høy tillit. Hele 80 prosent av de spurte i Datatilsynets undersøkelse oppga at de har stor eller noe tillit til bankers behandling av personopplysninger. Bare helsevesenet og politiet kunne vise til høyere tillit blant befolkningen.

– Tallene viser at man skal ha stor respekt for at folk synes at privatøkonomien er et sensitivt tema. På samme tid vet vi at det er viktig at banknæringen opptrer ansvarlig når de vurderer lånesøknadene, og ikke legger til rette for at folk havner i et økonomisk uføre. Vi må kunne snakke om hvordan det står til med lommeboken til folk.  Enkel deling av relevant informasjon ved lånesøknader er en av nøklene til dette, sier administrerende direktør Ådne Skjelstad i Lendo.

Kilder:

https://www.finansnorge.no/aktuelt/nyheter/2016/06/med-felles-grep-kan-vi-spare-samfunnet-for-milliarder/)

https://beta.skatteetaten.no/tag/lanesoknad/

http://www.bits.no/wp-content/uploads/2017/07/170707-F%C3%B8lgebrev_Produksjonsoppstart-for-SBL.pdf)

http://www.cw.no/artikkel/siste-nyheter/automatisk-lanesoknad-vant-pris

https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/om-personvern/rapporter/personlige-finanser_rapport2018.pdf

https://www.finanstilsynet.no/contentassets/a023382a3e38475ebfd503a1c24fb016/finansielt-utsyn-desember-20182.pdf

https://www.dn.no/makrookonomi/kreditt/kredittvekst/gjeld/ferske-ssb-tall-norske-husholdninger-har-3393-milliarder-kroner-i-gjeld/2-1-430542

https://e24.no/makro-og-politikk/finanstilsynet/finanstilsynet-hoey-og-oekende-gjeld-i-husholdningene-gjoer-norsk-oekonomi-saarbar/24510122

Vilkår for bruk av Lendo

Disse vilkårene regulerer din bruk av låneformidlingstjenesten Lendo AS.

Lendo.no er en tjeneste som er levert av Lendo AS (org. nr. 997 523 814). Lendo er eiet av FINN AS, www.finn.no, og er en del av Schibsted Media Group, www.schibsted.com. På Lendo kan du med én søknad søke om lån hos flere banker samtidig. Du kan på denne måten sammenligne de beste tilbudene fra flere banker basert på den informasjonen som er oversendt til oss. Alle tilbud blir oversendt fra oss i løpet av 24 timer og er gyldige i opptil 30 dager. Her vil du finne en orientering om hvordan vi forholder oss til personopplysninger fra Brukerne i vår tjeneste. Denne orienteringen vil være gjenstand for oppdateringer og endringer. Dersom det gjøres vesentlige endringer vil du få beskjed om dette på din registrerte e-postadresse.

  gg

 1. Om personvernerklæringen

Våre brukeres tillit er av største viktighet for oss, og Lendo tar derfor ansvar for å beskytte ditt personvern.  Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn og benytter informasjon om våre brukere, og hvordan vi beskytter brukernes personvern. Om du har noen spørsmål om vår personvernerklæring eller håndteringen av personopplysninger må du gjerne kontakte oss på [email protected]. Vi oppfordrer deg til å lese denne erklæringen nøye før du benytter deg av tjenesten.

Denne personvernerklæringen gjelder for all behandling av personopplysninger som skjer når du besøker Lendos hjemmesider og benytter deg av Lendo AS’ tjenester i ulike kanaler.

 1. Hva er personopplysninger?

En personopplysning er informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk levende person. Eksempel på personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, men også IP-nummer og hvordan du bruker tjenesten betegnes som personopplysninger. Behandling av personopplysninger inkluderer all håndtering av personopplysninger, f eks innsamling, analysering, registrering og lagring.

Behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter. All behandling av personopplysninger er underlagt personopplysningsloven, og Datatilsynet fører tilsyn med loven og medvirker til at personvernet til hver enkelt ikke blir krenket gjennom bruken av personopplysninger.

Personvernsansvarlig er den som alene eller sammen med andre bestemmer formålet og midler for behandlingen av personopplysningene og som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

Opplysningene vil kunne bli supplert med tilgjengelig informasjon fra tredjepartsaktører slik som eksempelvis kredittopplysningsselskap.

 1. Hva slags opplysninger samler vi inn?

I forbindelse med din søknad om lån må du registrere deg som bruker av Lendos tjenester. Opplysningene du registrerer brukes til å gjennomføre avtalen med deg, og vil derfor bli sendt videre til aktuelle banker. Vi registrerer personopplysninger om deg både ved opprettelse av en brukerkonto og ved påfølgende bruk av denne kontoen. Opplysningene samles inn på følgende måter:

 1. a)Opplysninger du selv gir til oss

Når du sender inn en søknad vil du oppgi en del data som lagres av oss. Disse opplysningene lagres i vår database for at vi skal sende videre søknaden til våre bankpartnere. Noe av denne dataen vil også kunne brukes for å forbedre tjenestene våre og for å forebygge svindel og tvister.

Likeledes vil vi lagre opplysninger når du kontakter oss ved å sende oss en e-post eksempelvis til kundesenteret eller gir tilbakemeldinger gjennom funksjoner i tjenesten, herunder e-postadresse, telefonnummer og innholdet i epostforespørsler slik at vi kan svare på dine spørsmål. Vi lagrer også aggregerte data om hva brukerne våre lurer på, slik at vi kan forbedre tjenestene våre.

 1. b)Opplysninger som samles inn gjennom bruk av tjenestene

Når du bruker vår tjeneste vil informasjon om aktiviteten din, herunder hvilke tjenester og nettsider du besøker og hvordan du bruker dem. Informasjonen kan deles opp i følgende typer:

 • Teknisk informasjon om din enhet og internett-tilkobling

Gjennom tjenerlogger og andre verktøy registrerer vi informasjon om enheten og tilkoblingen til våre tjenester, herunder operativsystem, nettleserversjon, ip-adresser, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler. Denne informasjon brukes ofte i anonym og aggregert statistikk, men vi kan også koble den mot din brukerkonto. Informasjonen gjør blant annet at vi kan tilpasse visningen av våre tjenester til den enheten du bruker, i tillegg til at vi kan analysere ulike måter som brukerne benytter tjenestene våre på.

 • Informasjon om bruk av tjenestene

Når du benytter deg av søknadsskjemaet og sender en søknad, eller bruker tjenestene våre for øvrig, registreres denne aktiviteten automatisk i våre datalogger. Vi bruker denne informasjonen blant annet til å begrense misbruk av tjenestene, for å forbedre tjenestene våre og for å gi deg innhold tilpasset ditt bruksmønster (eksempelvis annonser i ditt nærområde).

 • Informasjon om posisjon

Vi beregner en geografisk posisjon ut i fra ip-adressen ved bruk av tjenestene våre, og hvis du bruker våre app-er kan vi også lagre mer nøyaktig posisjonsdata.

 • Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt

Når du besøker våre tjenester bruker vi ulike teknologier for å gjenkjenne deg som bruker. Vi bruker eksempelvis informasjonskapsler (cookies) for at du skal slippe å logge inn hver gang du besøker Lendo.no. Det kan også hende at vi lagrer anonyme identifikatorer lokalt på din enhet, eksempelvis for enheter hvor vi ikke kan benytte informasjonskapsler. Disse identifikatorene fungerer i stor utstrekning på samme vis som informasjonskapslene, men kan være vanskeligere å fjerne. For å unngå at anonyme identifikatorer lagres må du eventuelt deaktivere javascript i nettleseren eller la vær å installere våre applikasjoner fra eksempelvis iTunes sin App-store

 1. c)Kredittopplysninger

Før vi sender din søknad til relevante banker foretar vi en kredittsjekk begrenset til innhenting av informasjon om eventuelle betalingsanmerkninger. Dette for å sikre at du er kvalifisert for å søke om lån hos våre samarbeidende banker. Kredittsjekken foretas av kredittopplysningsbyrået Experian. I tillegg til den begrensede kredittsjekken som Lendo foretar, vil bankene som mottar din lånesøknad også foreta en egen fullstendig kredittsjekk. Gjenpartsbrevet sendes til deg pr post. Dersom banken har mulighet til dette, vil gjenpartsbrevet sendes elektronisk til deg via e-post eller SMS.

 1. d) Informasjon fra andre kilder

Vi kan fra tid til annen også ta imot og behandle personopplysninger fra andre kilder, som f eks: annonsenettverk, kunder, tilbydere av målingsverktøy eller andre parter som hjelper oss eller dem med å forstå brukeraktiviteten, dine preferanser eller for å forbedre eller personalisere tjenesten.

 1. Hva brukes opplysningene til?

Lendo.no behandler personopplysninger om deg for å behandle og formidle din søknad. Vi behandler også ovennevnte informasjon til følgende formål:

 • For å drifte tjenesten
 • For å sikkerhetsstille kjennskap til tjenesten
 • For å personalisere og forbedre din opplevelse av tjenesten
 • For å sende deg varslinger og meldinger via post, telefon, elektronisk kommunikasjon (som SMS eller e-post) eller på annen måte, inkludert å sende deg markedsføring av våre produkter og tjenester
 • For å informere deg om våre oppdateringer av tjenesten og brukervilkårene
 • For å forbedre og utvikle tjenesten og nye tjenester og produkter, samt å analyser din bruk av tjenesten
 • For å sikkerstille den tekniske funksjonaliteten i tjenesten
 • For å forhindre bruk av tjenesten i strid med brukervilkårene for tjenesten og for å forebygge og utrede misbruk av tjenesten
 • Og for å oppfylle forpliktelser i henhold til gjeldende lover og regler.

Vi kan bruke, lagre og dele din informasjon som svar på rettslige påbud (f eks husransakelser, rettslige avgjørelser, stevninger eller tilsvarende), eller når det er nødvendig for å oppdage og forhindre kriminell aktivitet. Dette gjør vi for at vi skal kunne beskytte oss, deg og andre brukere. Det kan innebære at lagringen skjer som en del i en undersøkelse om vi tror at dette kreves i henhold til lov. Informasjonen som vi oppbevarer om deg når du bruker tjenesten kan brukes og lagres for en lengre periode enn hva som kreves ifht øvrige formål når informasjonen er gjenstand for rettslige henvendelser, plikt etter loven,

Informasjonen gjør også at vi kan levere digitale annonsekampanjer tilpasset den enkelte bruker på tvers av Schibsted Media Groups ulike tjenester. Personopplysninger vi samler inn i forbindelse med bruk av våre tjenester, lagres i en sentral lagringsenhet for å kunne følge og forstå aktiviteten på tvers av Schibsteds selskaper i relasjon til de øvrige formålene.

 1. Samtykke

Gjennom å akseptere vilkårene for tjenesten samtykker du i at:

 • Behandling av dine personopplysninger skjer i samsvar med denne personvernerklæring
 • Vi eller selskap i Schibsted Media Group kan sende direktemarkedsføring til deg, f eks via post, telefon, elektronisk kommunikasjon (slik som sms eller e-post) eller på annen måte. Du kan når som helst reservere deg mot ytterligere tilbud.
 • At vi, samt våre søsterselskap i Personal Finance AS, har rett til å kontinuerlig sende ut nyhetsbrev med informasjon om nye tjenester eller tilbud fra Lendo AS, andre selskap i Schibsted Media Group samt våre samarbeidspartnere til din opplyste e-postadresse. Om du ikke lenger ønsker å motta slike nyhetsbrev kan du vår som helst avslutte denne tjenesten gjennom å klikke på lenken som vedlegges i samtlige nyhetsbrev.
 1. Sletting og korrigering av personopplysninger

Dine personopplysninger lagres ikke lengre enn hva som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Personopplysningene slettes anonymiseres/slettes/arkiveres fortløpende når de ikke lenger er relevante for de formål som de er blitt innsamlet.

Du har rett til, i henhold til gjeldende lovgivning, å etterspørre en såkalt registerutskrift med informasjon om hvilke personopplysninger om deg som vi behandler. Du har rett til denne informasjonen kostnadsfritt og du trenger ikke oppgi noen grunn for henvendelsen. Du har også rett til å når som helst begjære at vi enten retter, blokkerer eller sletter personopplysninger som er feilaktige. I det tilfelle der vi er forpliktet i henhold til lov å lagre dine opplysninger, kan opplysningene bare blokkeres.

 1. Om Schibsteds personvernombud

Schibsted Media Group har utnevnt et eget personvernombud som oppgave er å påse at all behandling av personopplysninger i virksomheten foregår i henhold til gjeldende lover og regler, samt å drive opplæring internt i virksomheten om behandling av personopplysninger. Ordningen er initiert av Datatilsynet for å sikre en trygg og god behandling av personopplysninger. Du kan lese mer om ordningen på Datatilsynets nettsider.

 1. Endringer i personvernerklæringen

Om vi gjøre endringer i denne personvernerklæringen kommer vi til å informere deg gjennom å publisere den oppdaterte versjonen på våre nettsider.

Om endringene anses som vesentlige, vil vi også informere deg på passende måte og om det er påkrevet, be om ditt samtykke.

 

Lukk