Vilkår for bruk av Lendos kontoinformasjon- og betalingsfullmakttjeneste

Oppdatert: 26.08.2021

Disse vilkårene regulerer din bruk av kontoinformasjon- og betalingsfullmakttjenesten til Lendo Part of Schibsted AS.

Kontoinformasjon- og betalingsfullmakt er tjenester som er levert av Lendo part of Schibsted AS, org. nr. 997 523 814 (“Lendo”, “vi”, “oss”, “vår”). Lendo er en del av Schibsted ASA, org. nr. 933 739 384 .

Lendo har konsesjon som betalingsforetak med tillatelse til å levere kontoinformasjons- og betalingsfullmakttjenester. Lendo har hovedkontor i Oslo og er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet og Datatilsynet. Nødvendige lisenser er registrert og utstedt i alle relevante jurisdiksjoner for å autorisere Lendo til å levere kontoinformasjon- og betalingsfullmakttjenester.

Om tjenestene

Ved bruk av våre tjenester kan du få tilgang til dine kontoer fra ulike banker på ett sted og utføre betalinger.

Ved å bruke kontoinformasjons- og betalingsfullmakttjenestene samtykker du (“du”, “bruker”), og gir Lendo tillatelse til å levere kontoinformasjon og utføre betalinger på vegne av deg, i henhold til dine instrukser. Tillatelser, instruksjoner og opplysninger kan inkludere personopplysninger som behandles i samsvar med vår personvernerklæring.

Kontoinformasjonstjenesten lar deg som bruker lese kontoinformasjon direkte fra bankkontoene dine. Ved å gi tilgang til Lendo lar du oss å få oversikt over dine inntekter og utgifter slik at vi kan gi deg en oversikt over din personlige økonomi. Lendo får kun tilgang til opplysninger fra betalingskontoene du angir og tilknyttede betalingstransaksjoner. Du kan også ved hjelp av kontoinformasjonstjenesten se saldo på bankkontoene dine. 

Betalingsfullmakttjenesten lar deg som bruker velge brukskonto (“foliokonto”) for å betale direkte ned på dine kredittkort og forbrukslån. Betalingen gjøres som vanlig nettbankbetaling under dine kredittkort og forbrukslån som er listet opp under “Min Gjeld”. 

Tjenesten “Min Gjeld” gir deg samlet oversikt over usikrede lån og er levert av Gjeldsregisteret. Alle finansforetakene som tilbyr usikret kreditt er forpliktet til å levere denne gjeldsinformasjonen. Lendo vil ikke på noe tidspunkt ha rådighet over dine midler, eller ha mulighet til å endre betalingsmottaker, beløp eller andre kjennetegn ved transaksjonen.

Tjenestene krever at du verifiserer deg med BankID. Lendo sikrer at din personlige sikkerhetsinformasjon (autentiseringskjennetegn) ikke er tilgjengelig for andre enn deg og utstederen av BankID, og at sikkerhetsinformasjonen overføres gjennom sikre og effektive kanaler.

Tjenestene er gratis å bruke.


1. Hovedvilkår for deg som bruker kontoinformasjon- og betalingsfullmakttjenestene

I disse vilkårene vil du finne en orientering om forpliktelser for bruk av kontoinformasjon- og betalingsfullmakttjenester. Denne orienteringen vil være gjenstand for oppdateringer og endringer. 

Ved å aktivere og bruke kontoinformasjon- og betalingsfullmakttjenesten samtykker du til og aksepterer disse vilkårene. Disse vilkårene, samt eventuelle vilkår du aksepterer ved bruk av tjenesten som for eksempel personvernerklæringen, utgjør en brukeravtale mellom deg og Lendo (“brukeravtalen”, “avtalen”, “vilkårene”). 

Det er viktig at du leser nøye gjennom vilkårene før bruk av våre tjenester. Dersom du ikke aksepterer alle vilkårene i brukeravtalen, kan du ikke benytte deg av våre tjenester. 

For å bruke tjenestene må du være minst 18 år gammel og/eller være autorisert til å inngå kontrakter. Ved å samtykke til disse vilkårene for bruk, bekrefter du at dette er tilfelle. 

Du er som bruker selv ansvarlig for at du bruker korrekt informasjon når du registrer et betalingsoppdrag. Lendo er ikke ansvarlig for feil informasjon som brukeren selv har oppgitt. Eksempler på slik informasjon kan være at du taster inn feil mottakerkonto, feil beløp, feil KID, feil tekstinformasjon, feil forfallsdato eller lignende. 

Lendo kan avvise betalingsoppdrag dersom gjennomføringen av oppdraget medfører brudd på lovbestemte eller avtalefestede vilkår. Det samme gjelder om det ikke er tilstrekkelig penger på konto, eller ved mistanke om hvitvasking eller bedrageri av penger. 


Når du bruker Lendo sine tjenester for kontoinformasjon- og betaling, instruerer du oss til å hente kontoinformasjon og gjøre betalinger fra bankkontoer på dine vegne. 

2. Bruk av Lendo sine kontoinformasjon- og betalingsfullmakttjenester

Du er selv ansvarlig for å sikre at du er autorisert til å bruke kontoinformasjon- og betalingsfullmakttjenesten i alle relevante aspekter. Du er også ansvarlig for all bruk av tjenesten og for å sikre at at uvedkommende ikke får tilgang til noen av påloggingsdetaljene som brukes for å få tilgang til kontoinformasjon- og betalingsfullmakttjenesten. 

Lendos kontoinformasjon- og betalingsfullmakttjenester leveres til deg utelukkende for personlig bruk og skal ikke misbrukes. 

Lendo har plikt etter hvitvaskingsregelverket til å gjennomføre kundetiltak og risikovurderinger av kunder som bruker betalingsfullmakttjenesten. Dette inkluderer undersøkelser av deg og din bruk av våre tjenester. Hvis Lendo krever mer detaljerte opplysninger fra konkrete aktiviteter og din bruk av våre tjenester, er du pliktig til å gi oss disse opplysningene. Dersom du ikke gir oss de nødvendige opplysningene i forbindelse med vår plikt til å utføre kundetiltak, kan Lendo heve denne brukeravtalen og nekte tilgang til betalingsfullmakttjenesten med øyeblikkelig virkning. 

Lendo har alltid rett til å utestenge en bruker fra å bruke betalingsfullmakttjenesten hvis brukeren har brutt disse vilkårene eller på annen måte bruker betalingsfullmakttjenesten på en måte som volder Lendo eller en tredjepart skade. Lendo har som mål at betalingsfullmakttjenesten skal være tilgjengelig døgnet rundt, men er ikke ansvarlig for eventuelle tap, enten økonomiske eller andre, som kommer av forhold utenfor vår kontroll, inkludert, men ikke begrenset til nedetid i bankenes betalingssystemer eller telekommunikasjonssystemer, samt uforutsett svikt i andre systemer levert av tredjeparter og som er nødvendige for at Lendos tjeneste fungerer mv. I slike tilfeller kan ikke Lendo holdes ansvarlig for at kontoinformasjon- eller betalingsfullmakttjenesten er utilgjengelig, at betalinger tar lengre tid, eller at funksjonalitet ikke fungerer som forventet. 

Ved bruk av kontoinformasjonstjenesten gir Lendo deg mulighet til å kalkulere en sum etter penger inn på konto og penger ut av konto, som viser hva du har til overs i måneden. Sammenstillingen er ment å gi oversikt over bevegelsene på dine kontoer, og er ikke å anse som rådgivning og/eller anbefalinger fra Lendo. Beløpet kan på frivillig basis brukes mot våre lånesøknader. Det er helt frivillig å benytte seg av kalkulasjonen og utregningene vi gjør på dine vegne, enten du velger å bruke de i en lånesøknad eller ikke.

Lendo skal ikke holdes ansvarlig for noen økonomiske eller andre avgjørelser som tas av deg basert på bruken av av våre kontoinformasjon- og betalingsfullmakttjenester, eller riktigheten av informasjon som oppgis av deg i relevante instruksjoner. 

For mer informasjon om dine rettigheter som bruker, og Lendos plikter som tilbyder av kontoinformasjons- og betalingsfullmakttjenester, kan du lese om dette på EU sine hjemmesider [kun engelsk versjon tilgjengelig], samt i forskrift om betalingstjenester og forskrift om systemer for betalingstjenester.

3. Du er selv ansvarlig og garanterer for at:

Alle samtykker og opplysninger du gir til Lendo for å gi tilgang til eller benytte deg av tjenesten, er gitt av deg selv frivillig. Du handler på vegne av deg selv, og du innehar all nødvendig juridisk og rettmessig autoritet og tillatelse til å be Lendo om å levere tjenesten til deg. Alle instrukser du gir til Lendo om å levere kontoinformasjon- og betalingsfullmakttjenester på dine vegne er riktig og ønsket av deg. Det er ditt ansvar å sørge for at kontoinformasjonen- og betalingsfullmakttjenesten du etterspør, oppfyller det ovennevnte. Når du har gitt ditt samtykke og dette er effektuert, er kontoinformasjonstjenesten irreversibel.

Du er selv ansvarlig for at det blir oppgitt korrekt mottaker, beløp og lignende ved betalingstransaksjoner.  Du risikerer å lide økonomiske tap dersom du har gjort feil, dette har ikke Lendo ansvar for.

Ingen handling og/eller instruksjoner du gir Lendo om å levere betalingsfullmakttjenester til deg i henhold til avtalen, bryter noen andres rettigheter, og er ikke ulovlige aktiviteter eller på brudd på gjeldende lov.

Dersom Lendo oppdager brudd og/eller misbruk eller straffbare handlinger ved bruk av tjenestene, kan vi stoppe din tilgang og permanent stenge deg ute fra våre tjenester. 

4. Transaksjonstider

4.1 Hvor lang tid tar det før pengene er bokført?

Betalinger som gjøres  hos oss, blir vanligvis kreditert innen 1 virkedag, men hvilken dag og tid man overfører penger vil spille en rolle i hvor raskt overføringer skjer. Overfører man en fredag kveld, vil en transaksjon ta 3 dager. 


Her er en oversikt over noen scenarier:

Kunden gjør en overføring på en ukedag før kl. 14.00:
- Innskuddet blir vanligvis kreditert neste virkedag.

Kunden gjør en overføring på en ukedag etter kl. 14.00:
- Innskuddet blir vanligvis kreditert morgenen etter påfølgende virkedag. 

Dette betyr at hvis du gjør et innskudd klokken 16.00 på en mandag, vil man vanligvis bli kreditert onsdag morgen. 

5. Avgifter

Når du utfører en betalingstransaksjon gjennom tjenesten, kan norske eller internasjonale avgifter forekomme fra tid til annen, som innebærer at et gebyr belastes din bankkonto i henhold til vilkårene i avtalen mellom deg og banken din. Ved å bruke tjenesten erkjenner du at du selv er ansvarlig for alle gebyrer som banken pålegger ved utførelsen av betalinger/transaksjoner innenlands eller internasjonalt.

Lendo belaster ikke deg som bruker noen avgifter for levering av tjenesten.


6. Ansvar og kompensasjon 

Lendo er ansvarlig overfor brukeren for betalingstransaksjoner som er initiert gjennom tjenesten i den utstrekning som er angitt i norsk lovgivning som implementerer Direktiv (EU) 2015/2366. 

Med mindre det er påkrevd av ufravikelig lov, skal Lendo under ingen omstendigheter være ansvarlig overfor brukeren for direkte eller indirekte tap eller skader som skyldes bruk av tjenesten.

Din bruk av tjenesten vil til enhver tid være underlagt vilkårene til banken din, og Lendo er på ingen måte ansvarlig for bankens handlinger eller unnlatelser. Du må selv sørge for å sette deg inn i og godta bankens vilkår og betingelser før du benytter tjenesten. 

6.1 Uautoriserte betalinger

Hvis du mener at det er gjennomført en betaling du ikke har godkjent, må du melde fra til banken som har gjennomført transaksjonen. 

Hvis du mener at en betalingstjeneste ble utført feilaktig eller uten behørig autorisasjon, er det Lendos ansvar å demonstrere at den gjeldende betalingstjenesten ble behørig autorisert, riktig registrert og ikke ble påvirket av tekniske feil eller var feil på annen måte. Det er likevel bankens ansvar å refundere tapte midler.

Dersom du mistenker uberettiget bruk av våre tjenester må du melde fra til oss på betaling@lendo.no. Så fort vi mottar henvendelsen vil vi sperre tjenestene inntil videre. 

 

7. Elektronisk kommunikasjon 

Ved å inngå denne brukeravtalen aksepterer du at brukeravtalen inngås på et elektronisk medium. Du aksepterer også at Lendo kan kommunisere med deg direkte gjennom sin tjeneste, eller til det telefonnummeret eller e-postadressen du har oppgitt. 

8. Endringer av vilkårene

Vilkårene for bruk av kontoinformasjon- og betalingsfullmakttjeneste kan oppdateres og endres ved lanseringer av nye tjenester og funksjoner, eller ved andre lovpålagte endringer.

Du vil alltid finne siste versjon av vilkårene og personvernerklæringen tilgjengelig på våre websider når du tar i bruk tjenestene.

9. Suspensjon av tjenestene

Lendo forbeholder seg retten til å suspendere tjenesten for å håndtere tekniske endringer eller oppdatere tjenesten for å gjenspeile endringer i relevante lov- og forskriftskrav. 

10. Avslutte

Lendo kan når som helst slutte å levere kontoinformasjon- og betalingsfullmakttjenester, gitt at ventende tjenester er fullført. Du kan når som helst slutte å bruke tjenesten. Kontoinformasjon- og betalingsfullmakttjenesten leveres øyeblikkelig når du har gitt ditt samtykke, og bruken avsluttes derav automatisk når du avslutter din sesjon eller logger ut. 

Hvis du vil bruke tjenestene igjen, kan du starte den på nytt på Lendo sine hjemmesider.

 

11. Force Majeure

Lendo er under ingen omstendigheter ansvarlig for økonomisk tap, forsinkelser eller funksjonssvikt i den utstrekning tap, forsinkelse eller feil skyldes brann, flom, eksplosjon, krig, streik, embargo, myndighetskrav, sivil og militær myndighet, datainnskridelse , "denial-of-service-angrep" (DoS) -angrep, ulovlig handling fra brukeren eller andre årsaker utenfor Lendos rimelige kontroll.

12. Klager

Dersom du ønsker å klage på kontoinformasjon- eller betalingsfullmakttjenesten, kan du gi beskjed ved å bruke kontaktdetaljene nedenfor:

Lendo Part of Schibsted AS
Hagegata 22, 0653 OSLO 

Epost: betaling@lendo.no 

Vennligst indiker at forespørselen er en klage ved å skrive «Klage» i emnefeltet. 

Denne brukeravtalen er underlagt norsk rett og tvister skal derfor henvises til og avgjøres i norske domstoler eller hos Finansklagenemda. Ved en eventuell tvist mellom deg som kunde og Lendo kan du bringe saken videre til Finansklagenemnda, dersom du ikke er fornøyd med vår håndtering av saken. Henvendelser til Finansklagenemnda sendes via minsak.finkn.no eller til sekretariatet i Finansklagenemnda, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo. 

Lendo har ingen rett til å overføre sine rettigheter og forpliktelser under disse vilkårene, men har rett til å engasjere underleverandører for å oppfylle sine forpliktelser.